Archive for month June, 2022

Izmjenama Zakona o doprinosima (objavljenim u SLGL 56/22) za lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u RS i prijavljena u JSND i koja su upućena na rad u inostranstvo, doprinosi se plaćaju na osnovicu koja je u visini najniže plate u RS za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju.
Rate this item
(0 votes)

Izmjenama Zakona o doprinosima (objavljenim u SLGL 56/22) za lica koja su zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u RS i prijavljena u JSND i koja su upućena na rad u inostranstvo, doprinosi se plaćaju na osnovicu koja je u visini najniže plate u RS za mjesec za koji se doprinosi obračunavaju.

Read More
Topli obrok koji poslodavac obezbjeđuje za radnike putem keteringa ili se priprema kod poslodavca od 22.6.2022. godine dnevno iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate u RS za prethodnu godinu. Visina prosječne neto plate za 2021. godinu iznosila je 1004 KM, tako da neoporezivi topli obrok od 22.6.2022. do kraja 2022. godine iznosi 7,53 KM dnevno. Izmjene Zakona o […]
Rate this item
(0 votes)

Topli obrok koji poslodavac obezbjeđuje za radnike putem keteringa ili se priprema kod poslodavca od 22.6.2022. godine dnevno iznosi najviše 0,75% prosječne neto plate u RS za prethodnu godinu. Visina prosječne neto plate za 2021. godinu iznosila je 1004 KM, tako da neoporezivi topli obrok od 22.6.2022. do kraja 2022. godine iznosi 7,53 KM dnevno. Izmjene Zakona o porezu na dohodak su objavljene u SLGL 56/22.

Read More
U mogućnosti smo da vam ponudimo kompletnu uslugu u vezi registracije firme u BiH, odnosno: registraciju u sudu, Poreskoj upravi, Upravi za indirektno oporezivanje, adresu za sjedište firme (virtuelnu kancelariju), administrativne usluge (preuzimanje vaše pošte, telefonskih poziva i sl.), pravno savjetovanje, računovodstvene usluge, pomoć u pronalaženju i izboru radnika.
Rate this item
(0 votes)

U mogućnosti smo da vam ponudimo kompletnu uslugu u vezi registracije firme u BiH, odnosno:

  • registraciju u sudu, Poreskoj upravi, Upravi za indirektno oporezivanje,
  • adresu za sjedište firme (virtuelnu kancelariju),
  • administrativne usluge (preuzimanje vaše pošte, telefonskih poziva i sl.),
  • pravno savjetovanje,
  • računovodstvene usluge,
  • pomoć u pronalaženju i izboru radnika.

Read More
Krajem aprila objavljene su izmjene Zakona o podsticajima u privredi koje stupaju na snagu 1. jula 2022. godine. Izmjene donose novu definiciju plate i početnog iznosa za utvrđivanje povećanja plate. Plata podrazumjeva novčanu naknadu koja se ostvaruje u skladu sa propisima koji uređuju radni odnos. Počevši od 1. januara 2022. godine važi nova definicija plate koja kaže […]
Rate this item
(0 votes)

Krajem aprila objavljene su izmjene Zakona o podsticajima u privredi koje stupaju na snagu 1. jula 2022. godine. Izmjene donose novu definiciju plate i početnog iznosa za utvrđivanje povećanja plate.

Plata podrazumjeva novčanu naknadu koja se ostvaruje u skladu sa propisima koji uređuju radni odnos. Počevši od 1. januara 2022. godine važi nova definicija plate koja kaže da se plata sastoji od osnovne plate i uvećanja plate propisanih ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, te poreza na dohodak i doprinosa. Ranije je definicija plate obuhvatala i druga primanja po osnovu rada kao što su dnevnica, naknade za topli obrok i prevoz, međutim od 1. januara 2022. to više ne ulazi u platu, tako da proizilazi da se podsticaj ne može tražiti na druga primanja po osnovu rada. Npr. na uvećanje isplate radniku do kog je došlo uvođenjem ili uvećanjem toplog obroka ne može se tražiti podsticaj.

Nova definicija početnog iznosa je sljedeća: Početni iznos za utvrđivanje povećanja plate radnika je visina plate radnika za mjesec decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj. Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj za povećanje plate samo za radnike sa kojima je zasnovao radni odnos najkasnije do prvog dana za mjesec početnog iznosa plate dakle do 1. decembra prethodne godine. U slučaju promjene najniže plate, za radnike koji su u mjesecu početnog iznosa plate imali platu nižu od važeće najniže plate u Republici Srpskoj, za početni iznos plate kod obračuna podsticaja uzima se visina važeće najniže plate na posljednji dan obračunskog perioda za koji se podnosi zahtjev za podsticaj.

Ukinuta je obaveza da se uz zahtjev za podsticaj dostavljaju ugovori o radu.

Uvedena je jedinstvena stopa za utvrđivanje vrijednosti podsticaja i to 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika.

Povećanje plate predstavlja razliku između visine povećane plate radnika i početnog iznosa plate radnika. Iznos podsticaja pojedinačno po radniku ne može biti viši od 1.000 KM u obračunskom periodu.

Read More