Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Administrativne usluge

Administrativne usluge

Vođenje blagajne - obrada izvoda -obračun plata

Vođenje blagajne, obrada izvoda, obračun plata...

Obavljanje platnog prometa - finansijskih izveštaja - kalkulisanje cijena

Obavljanje platnog prometa, finansijskih izvještaja, kalkulisanje cijena...

Izrada odgovarajućeg softvera - web aplikacija - web stranica - informacionih sistema

Izrada odgovarajućeg softvera, aplikacija, web stranica...

Registracija pravnog lica

– Definisanje osnivača, adrese sjedišta i ovlaštenih lica. Definisanje djelatnosti kojom će se DOO baviti i odabir šifara djelatnosti.

– Preporučujemo da se prije prvog koraka obratite iskusnom knjigovođi koji će Vam pomoći da odaberete sve potrebne šifre djelatnosti. Svaki naknadni upis šifara ili bilo koja druga izmjena podatka u registraciji povlači istu proceduru kao i pri registraciji, pri čemu sudski troškovi mogu biti i veći.

– Pravnik priprema Ugovor o osnivanju i popunjava obrasce za registraciju.

– Potreban nacrt Ugovora o zakupu i Ugovora o vođenju knjiga.

– Ovjera potpisa ovlaštenih lica koja se vrši kod notara.

– Dokumentacija koju je pravnik pripremio dostavlja se u APIF koji dalje prosljeđuje u Privredni sud, Poresku Upravu i Republički zavod za statistiku.

– Rješenje koje izdaje Privredni sud preuzima se u APIF-u.

– Pravljenje pečata.

– Potrebna kopija Rješenja.

– Podnošenje prijave PR-1 u Poresku Upravu.

– Potrebne kopije Ugovora o zakupu i broj protokola i datum Ugovora o vođenju knjiga.

– Preuzimanje JIB-a u Poreskoj Upravi i Obavještenja o razvrstavanju u Republičkom zavodu za statistiku.

– Otvaranje žiro računa u banci.

– Potrebne ovjerene kopije: Rješenja o registraciji, JIB-a, Obavještenja od statistike, lične karte vlasnika i ovlaštenih lica.

 

Registracija preduzetničke djelatnosti

– Definisanje djelatnosti kojom će se SP baviti i odabir šifara djelatnosti.

– Gradskoj/Opštinskoj administraciji se podnosi zahtjev za registraciju.

– Prilozi ovom zahtjevu su ovjerena kopija lične karte, potvrda da licu nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti, te drugi dokazi ako su potrebni o čemu ćete dobiti informaciju na licu mjesta

– Preuzimanje Rješenja o registraciji preduzetnika. U roku od 2 dana bi trebalo da Odjeljenje za privredu izda Rješenje.

– Pravljenje pečata.

– Potrebna kopija Rješenja

– Podnošenje prijave PR-2 u Poresku Upravu.

– Potreban broj protokola i datum Ugovora o vođenju knjiga

– Preuzimanje JIB-a u Poreskoj Upravi.

– Otvaranje žiro računa u banci.

– Potrebne ovjerene kopije: Rješenja o registraciji, JIB-a, lične karte vlasnika.

 

Prijava radnika u radni odnos

Nakon potpisivanja Ugovora o radu, Poreskoj Upravi se podnosi obrazac PD3100 kojim se radnik prijavljuje na obavezna osiguranja.

Ukoliko se vrši prijava vlasnika preduzetničke radnje ili direktora privrednog društva kao prilog uz prijavu prilaže se kopija Rješenja o registraciji, a za sve ostale radnike prilog obrascu je Ugovor o radu.

 

Obrasci:

– PD3100

– Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

– Ugovor o radu na određeno vrijeme

– Ugovor o probnom radu

– Ugovor o radu volonter

– Ugovor o radu pripravnik

Kako registrovati d.o.o u Republici Srpskoj

Procedura registracije u Republici Srpskoj je jednostavnija zbog sistema „sve na jednom mjestu“ koji provodi Agencija za posredničke, informativne i finansijske usluge (APIF). Svi dokumenti se dostavljaju APIF-u, koji komunicira sa sudom umjesto klijenata

 

 Faza pripreme Vrijeme Troškovi
 1. Pribavljanje uvjerenja o državljanstvu za domaćeg osnivača ili u slučaju da je osnivač strani državljanin, uvjerenje o državljanstvu iz države porijekla ili potvrda porijekla državljanstva iz lokalne policijske uprave
1-5 radnih dana /
 1. Dostaviti ovjerenu kopiju lične karte/pasoša ili ovjerene kopije izvatka iz sudskog registratora gdje je osnivač registrovan (ako je osnivač pravno lice)
1 sat 2 KM po stranici
 1. Pribaviti potvrdu porezne uprave da osnivač nema neplaćenih poreza i doprinosa (na osnovu mjesta prebivališta osnivača).
1-5 radnih dana 15 KM
Procedure
 1. Odabir notara.
 1. Odabir naziva privrednog društva.
1 sat /
 1. Provjeriti dostupnost odabranog naziva privrednog društva u registru.
1 sat /
 1. Odrediti iznos osnivačkog kapitala (minimum 1 KM)
1 sat /
 1. Pripremiti osnivački akt i statut društva na jednom od zvaničnih jezika sa ovjerenim potpisima osnivača (pripremljenim od strane advokata ili notara). U slučaju da su osnivači strani državljani, dokumenti bi trebali biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača sa potvrdom da je sadržaj preveden i da su osnivači razumjeli sadržaj. U zavisnosti od broja osnivača (fizičkih/pravnih lica) procedura varira:
1-2 radna dana /
 1. Jedan osnivač: U slučaju jednog fizičkog ili pravnog lica, notar ovjerava potpis ovlaštenog zastupnika.

 

4 KM fizičko lice/52 KM pravno lice
 1. Dva ili više osnivača: Odluka o osnivanju se primjenjuje  kada dva ili više fizičkih ili pravnih lica osnivaju privredno društvo, a priprema se u obliku notarski obrađene isprave.
Približno 350 KM.
Usluge ovlaštenog sudskog tumača 1 sat 50 KM za svaki započeti sat
 1. Pribaviti odluku o imenovanju lica ovlaštenih za zastupanje privrednog društva u unutrašnjoj i vanjskoj trgovini, ako ovlaštena lica nisu imenovana Odlukom o osnivanju.

 

1 sat /
 1. Dostaviti ovjerene potpise ovlaštenih osoba (OP obrazac)

 

1 sat 4 KM
 1. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora.

U slučaju da je direktor strani državljanin, on/ona mora pribaviti boravišnu dozvolu te radnu dozvolu koju izdaje Služba za poslove sa strancima BiH

1 sat 4 KM
 1. Uplata osnovnog kapitala na privremeni račun komercijalne banke. Investitor mora položiti minimalni kapital (1 KM) na privremeni račun komercijalne banke i dostaviti sudu potvrdu o uplati.

 

Uplata osnovnog kapitala: banka traži kopiju osnivačkog akta za deponovanje osnovnog kapitala i popunjenu prijavu. Uplatu mogu izvršiti direktno osnivač (i) ili njihov ovlašteni zakonski zastupnik.

1-2 radna dana /
 1. Ispuniti e-prijavu (na unaprijed određenom obrascu) i potpisati se e-potpisom. Može se poslati poštom ili e-mailom sa svim pratećim dokumentima.
/

 

REGISTRACIJA

 

Procedura Vrijeme Troškovi
 1. Predavanje prijave za registraciju APIF-u.

APIF će poslati prijavu nadležnom sudu i poreznoj upravi. APIF-u će biti dodijeljen ID broj i statistički broj privrednog društva.

 

Napominjemo da se podaci o registraciji novog privrednog društva objavljuju u Službenom glasniku RS. Sud obavještava glasnik po službenoj dužnosti, a troškovi za objavljivanje se snose po završetku registracije.

 

7-14 radnih dana

 

35 KM (troškovi registracije) + 50 KM (troškovi objave)
 1. Izrada pečata firme. Nakon dobivanja odluke Suda o započinjanju poslovnih aktivnosti, novo privredno društvo mora napravi pečat. Pečat mora sadržavati identične podatke kao u odluci o osnivanju . Ovisno o željenom dizajnu pečata, cijena se može kretati između 30-50 KM.
1 sat 4 KM
 1. Potpisivanje ugovora sa ovlaštenim računovođom i zakup poslovnog prostora. Usluge računovođe kreću se od 150 KM, a zakup poslovnog prostora ovisi o lokaciji i veličini prostora.
1-3 radna dana BAM –

 

 

POST-REGISTRACIJA

 

Procedure VRIJEME troškovi
 1. Ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine

Privredno društvo je dužno dostaviti obavijest kojom dokazuje da ispunjava tehničke uvjete za poslovni prostor, koju izdaje Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

10 radnih dana 10 KM
 1. Otvoriti račun u banci. Da biste otvorili račun u banci, potrebno je priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
 • Rješenje o registraciji  
 • Identifikacioni broj (JIB) koji je izdao Zavod za statistiku
 • Uvjerenje regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje koje sadrži identifikacioni i carinski broj (ako je privredno društvo registrovano za vanjsku trgovinu trgovinu)
 • lična dokumenta za fizička lica koja su ovlaštena za korištenje bankovnog računa (ovjerena kopija lične karte ili pasoša)
 • ovjerena kopija potpisa lica koja su ovlaštena za korištenje računa
 • nekoliko različith izjava direktora i osnivača privrednog društva, ovisno o banci
 • ovjerena lična dokumenta osnivača, ako su fizička lica ili ovjereni izvod iz sudskog registra ako su osnivači pravna lica
5 radnih dana Kopija + ovjeravanje dokumenata = približno 30 KM (15 EUR)
 1. Registracija u PDV sistemu (uslovno).

Nakon registracije, ako privredno društvo ostvari godišnji promet veći od 50.000 KM,  privredno društvo se mora registrovati u PDV sistemu; ali, ako se planira godišnji promet manji od 50.000 KM, to nije obavezno i ​​privredno društvo se može dobrovoljno registrovati. Privredno društvo mora dostaviti dokaze o iznosu godišnjeg prometa. Ovo može biti u obliku kontakta sa klijentom. Uz zahtjev treba priložiti sljedeće dokumente:

 • ovjerena kopija rješenja o registraciji
 • ovjerena kopija potvrde o registraciji od Poreske uprave RS
 • ovjerena kopija obavještenja Zavoda za statistiku
 • ovjerena kopija lične karte direktora
 • ovjerena kopija kartona deponovanih potpisa od banke u kojoj je otvoren transakcijski račun
 • izjava o robi koju firma uvozi ili izvozi
 • Izjava o izvodljivosti procijenjenog prometa i dokazi o realizaciji istog, u smislu zaključenih poslovnih ugovora

 

/ Administrativni troškovi+ kopije + ovjeravanje = približno 50 KM

 

 1. Registracija radnika u Zavodu za zdravstveno i penzijsko osiguranje. Prema članu 14. Zakona o jedinstvenim sistemima registracije, kontrole i naplate doprinosa, privredno društvo je dužno da svakog radnika prijavi u poreskoj upravi najmanje jedan radni dan prije početka rada. Treba dostaviti slijedeće dokumente:
 • rješenje o registraciji
 • potvrda o identifikacionom i statističkom broju
 • obrazac JS 3100, popunjen
1 sat Bez naknade
 1. Komunalna naknadu poreskoj upravi – ukinuto od 01.01.2022. godine