Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Administrativne usluge

Administrativne usluge

Vođenje blagajne - obrada izvoda -obračun plata

Vođenje blagajne, obrada izvoda, obračun plata...

Obavljanje platnog prometa - finansijskih izveštaja - kalkulisanje cijena

Obavljanje platnog prometa, finansijskih izvještaja, kalkulisanje cijena...

Izrada odgovarajućeg softvera - web aplikacija - web stranica - informacionih sistema

Izrada odgovarajućeg softvera, aplikacija, web stranica...

Registracija pravnog lica

– Definisanje osnivača, adrese sjedišta i ovlaštenih lica. Definisanje djelatnosti kojom će se DOO baviti i odabir šifara djelatnosti.

– Preporučujemo da se prije prvog koraka obratite iskusnom knjigovođi koji će Vam pomoći da odaberete sve potrebne šifre djelatnosti. Svaki naknadni upis šifara ili bilo koja druga izmjena podatka u registraciji povlači istu proceduru kao i pri registraciji, pri čemu sudski troškovi mogu biti i veći.

– Pravnik priprema Ugovor o osnivanju i popunjava obrasce za registraciju.

– Potreban nacrt Ugovora o zakupu i Ugovora o vođenju knjiga.

– Ovjera potpisa ovlaštenih lica koja se vrši kod notara.

– Dokumentacija koju je pravnik pripremio dostavlja se u APIF koji dalje prosljeđuje u Privredni sud, Poresku Upravu i Republički zavod za statistiku.

– Rješenje koje izdaje Privredni sud preuzima se u APIF-u.

– Pravljenje pečata.

– Potrebna kopija Rješenja.

– Podnošenje prijave PR-1 u Poresku Upravu.

– Potrebne kopije Ugovora o zakupu i broj protokola i datum Ugovora o vođenju knjiga.

– Preuzimanje JIB-a u Poreskoj Upravi i Obavještenja o razvrstavanju u Republičkom zavodu za statistiku.

– Otvaranje žiro računa u banci.

– Potrebne ovjerene kopije: Rješenja o registraciji, JIB-a, Obavještenja od statistike, lične karte vlasnika i ovlaštenih lica.

 

Registracija preduzetničke djelatnosti

– Definisanje djelatnosti kojom će se SP baviti i odabir šifara djelatnosti.

– Gradskoj/Opštinskoj administraciji se podnosi zahtjev za registraciju.

– Prilozi ovom zahtjevu su ovjerena kopija lične karte, potvrda da licu nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti, te drugi dokazi ako su potrebni o čemu ćete dobiti informaciju na licu mjesta

– Preuzimanje Rješenja o registraciji preduzetnika. U roku od 2 dana bi trebalo da Odjeljenje za privredu izda Rješenje.

– Pravljenje pečata.

– Potrebna kopija Rješenja

– Podnošenje prijave PR-2 u Poresku Upravu.

– Potreban broj protokola i datum Ugovora o vođenju knjiga

– Preuzimanje JIB-a u Poreskoj Upravi.

– Otvaranje žiro računa u banci.

– Potrebne ovjerene kopije: Rješenja o registraciji, JIB-a, lične karte vlasnika.

 

Prijava radnika u radni odnos

Nakon potpisivanja Ugovora o radu, Poreskoj Upravi se podnosi obrazac PD3100 kojim se radnik prijavljuje na obavezna osiguranja.

Ukoliko se vrši prijava vlasnika preduzetničke radnje ili direktora privrednog društva kao prilog uz prijavu prilaže se kopija Rješenja o registraciji, a za sve ostale radnike prilog obrascu je Ugovor o radu.

 

Obrasci:

– PD3100

– Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

– Ugovor o radu na određeno vrijeme

– Ugovor o probnom radu

– Ugovor o radu volonter

– Ugovor o radu pripravnik