Rate this item
(0 votes)

Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3387/18 od 27. decembra 2018. godine, najniža plata u Republici Srpskoj za 2019. godinu utvrđena je u visini od 450,00 konvertibilnih maraka.

Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika, obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu, ispod iznosa najniže plate utvrđene ovom odlukom.

Odluka o najnižoj plati objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 120/18.

Read More