Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Administrativne usluge

Administrativne usluge

Vođenje blagajne - obrada izvoda -obračun plata

Vođenje blagajne, obrada izvoda, obračun plata...

Obavljanje platnog prometa - finansijskih izveštaja - kalkulisanje cijena

Obavljanje platnog prometa, finansijskih izvještaja, kalkulisanje cijena...

Izrada odgovarajućeg softvera - web aplikacija - web stranica - informacionih sistema

Izrada odgovarajućeg softvera, aplikacija, web stranica...

NAZIV SL. GL. DATUM
Poreska uprava
Zakon o fiskalnim kasama 69/07,65/14 17.07.2007.
Zakon o porezu na dohodak 60/15, 5/16, 66/18,105/19, 123/20, 49/21, 119/21 01.09.2015.
Zakon o porezu na dobit – važi do 31.12.2015. 91/06 31.08.2006.
Zakon o porezu na dobit – važi od 01.01.2016. 94/15  14.12.2015.
Zakon o doprinosima 116/12 13.12.2012.
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima 103/15 16.12.2015
Zakon o poreskom postupku 102/11,108/11,67/13 08.08.2013.
Zakon o posebnim načinima izmirenja poreskog duga 66/13 06.08.2013.
Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost 110/15 30.12.2015.
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida 37/12 27.04.2012.
Zakon o komunalnim taksama 04/12 18.01.2012.
Zakon o porezu na nepokretnosti 91/15  05.11.2015.
Zakon o posebnim republičkim taksama 51/06 01.06.2006.
PRAVILNICI, UREDBE I OSTALI PROPISI
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/11 07.03.2011.
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 129/06 110/07 01.01.2006.
Uredba o naknadama za službena putovanja – dnevnice 73/10 30.07.2010.
Uredba o raspolaganju gotovim novcem 86/12 14.09.2012.
Naredba o uplaćivanju određenih vrsta prihoda 59/13 15.07.2013.
 Uprava za indirektno oporezivanje
 Zakoni
Zakon o PDV-u 12.12.2005.
Zakon o akcizama 22.12.2005.
 Pravilnici
Pravilnik o primjeni PDV-a  12.12.2005.
PDV uplatni računi  09.05.2014.
Pravilnik o registraciji PDV obveznika  05.06.2012.
Pravilnik o prinudnoj naplati indirektnih poreza  09.04.2012.
 Ostalo
 Dokumentacija uz ZR i administrativne takse  15.07.2014.
 Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV  22.12.2005.